ПОРТФОЛИО

 • Оценување на фискалната одржливост на Република Македонија – стохастички пристап – докторска дисертација на м-р Дејан Деспотоски
 • Биланс на плаќање во услови на криза – случај на земјите од Европската Унија и Република Македонија – магистерски труд на Јасмина Апостолоска
 •  Адаптивен систем за давање препораки врз основа на тагови во е-учење – докторска дисертација на м-р Александар Котевски
 •  Прирачник за офицерите за заштита на лични податоци – Маријана Марушиќ Кос
 •  Влијанието на економската глобализација и економските реформи во развиените економии на Европската Унија – магистерски труд на Милан Божиќ
 •  Сметководствен третман на користите за вработените, со осврт на МСС и неговата примена во Република Македонија – магистерски труд на Гордана Анѓелковска
 •  Влијанието на кејнзијанизмот врз економската политика за време и по големата рецесија (2007 – ) – магистерски труд на Стефан Илиевски
 •  Толковник за почвите на подрачјето на листовите Скопје 2 и 4  Велес 1 и 3 на топографска основа 1 : 50 000 – Земјоделски институт при Универзитетот „Свети Кирил и  Методиј“ – Скопје
 •  Толковник за почвите на подрачјето опфатено со листовите Прилеп 2 и 4, Демир Капија 1 и 3 и Кајмакчалан 2 на топографска основа 1 : 50 000 – Земјоделски институт при Универзитетот „Свети Кирил и  Методиј“ – Скопје
 •  Толковник за почвите на подрачјето опфатено со листовите Битола 2 и 4, Лерин 2, Прилеп 1 и 3 и Кајмакчалан 1 на топографските карти  во размер 1 : 50 000 – Земјоделски институт при Универзитетот „Свети Кирил и  Методиј“ – Скопје
 •  Воспитно-образовните специфики и алернативните основни училишта Јахја Кемал во Р Македонија и Бурч Колеџи (Фатих) во Р Турција – магистерски труд на Селсебил Калбона
 •  Перцепциите на директните учесници и на пошироката јавност за Охридскиот рамковен договор – магистерски труд на Ејуп Адеми
 •  Стратешко планирање и финансирање на борбата против организираниот и економскиот криминал – магистерски труд на Митко Даневски
 •  Програма за обука на наставници во средно образование: „Користење на интерактивни и современи методи и техники во наставата за средно образование“ подготвено од страна на Ф – групација, Биро за развој на образованието
 •  Анализа на актуелната состојба во Република Македонија и карактеристиките на образовниот систем на средното образование – подготвено од страна на Ф – групација, Биро за развој на образованието
 •  Определување на индикатори за донесување на одлуки и креирање политики во синџирите за снабдување во услови на пазарна економија во Република Македонија – докторска дисертација на м-р Даниела Младеновска
 •  Јавно-приватното партнерство во функција на зголемување на инвестициите во енергетската ефикасност и квалитетот на комуналните услуги во општините во РМ – докторска дисертација на м-р Саша Максимовски
 •  Примена на дигиталната технологија во маркетинг на услужни дејности – магистерски труд на Горан Коцевски
 •  Потреба за квалитет за конкурентност на производите со посебен осврт на системот за управување со квалитет на „Сити травел“ со примена на ИСО-стандарди  – магистерски труд на Виолета Петковска
 • Примена на маркетинг концепт на животен циклус на производ – магистерски труд на Богољуб Макревски
 • Воведување на нов производ во современите производни компании и стратегија на елементите на маркетинг миксот  – магистерски труд на Јулијана Мазнева
 • Односите со јавноста, тренд на современиот маркетинг-менаџмент – магистерски труд на Ѓорѓи Бебеџаков
 • Влијанието на мас-медиумите врз асоцијативното однесување на адолесцентите – магистерски труд на Зорица Угрева
 • Даночниот систем ма РМ и даночните системи на земјите од Европската Унија – анализа и компаративна анализа – магистерски труд на Вања Илијева
 • Наградувањето како значаен сегмент од успешната мотивација на вработените  – магистерски труд на Јордан Димитров
 • Менаџирањето на човечки ресурси како предуслов за успешен развој на организацијата – магистерски труд на Весна  Анѓелковиќ
 • Стратегиска анализа на пазарот за поуспешен настап на претпријатијата во деловното опкружување  – магистерски труд на Сања Стојанова
 • Конфликтот како главен актер во организациското окружување – магистерски труд на Васко Пашовски
 • Улогата на родителите и промена во родителската функција во текот на транзицијата кај децата и адолесцентите во Република Македонија – магистерски труд на Горан Панзов
 • Специфичноста на организациската култура во јавниот сектор – магистерски труд на Виолета Стјеповиќ – Попацева
 • Влијанието на маркетинг каналите во испорачување на вредноста на компанијата – магистерски труд на Бобан Јанкоски
 • Креирање на здрава работна средина преку обука на вработен – магистерски труд на Александар Ралевски
 • Процесот на обука на вработените во средното образование во Република Македонија со посебен осврт на наставниот кадар – магистерски труд на Васко Трајковски
 • Менаџментот во организациското учење на вработените во Здравствениот дом во Лесковац – магистерски труд на Ивана Станковиќ
 • Организација и развој на современ туризам во Република Македонија – магистерски труд на Дејан Миленковски
 • Улогата на странските директни инвестиции врз економијата на Република Македонија преку концептот на технолошки индустриски развојни зони – магистерски труд на Бурим Љатифи
 • Стратегија за климатски промени на Општина Пехчево (2014-2020) – Проект на УСАИД
 • Стратегија за климатски промени на Општина Кривогаштани (2014-2020) – Проект на УСАИД
 • Стратегија за климатски промени на Општина Богданци (2014-2020) – Проект на УСАИД
 • Долгорочни извори на финансирање на компаниите – магистерски труд на Ана Штерјова
 • Извори на финансирање на кредитната активност во Република Македонија – магистерски труд на Анастасија Шулајковска
 • Влијанието на статусот на семејството врз појавата на малолетничко престапништво – магистерски труд на Александар Крстевски
 • Креирање на дистрибутивна стратегија на конкурентската предност на „Витаминка“ АД Прилеп на македонскиот пазар – магистерски труд на Елена Димковска
 • Фиксен наспрема флуктуирачки курс – примери на Република Македонија и Република Србија – магистерски труд на Моника Крстева
 • Улогата на организацискиот дизајн во развојот на организациските способности на претпријатието – магистерски труд на Горан Малешевски
 • Менаџирање на крос-културна комуникација во мултинационални компании – магистерски труд на Елена Чогуриќ
 • Влијанието на организациското однесување врз бизнисот во Македонија – магистерски труд на Горан Миленковски
 • Професионалната ориентација како услов за самоостварување на личноста и успешна кариера – магистерски труд на Наташа Ѓорѓевиќ
 • Фактори на потрошувачка и фази во процесот на донесување одлука при купување пиво – магистерски труд на Анета Павловиќ
 • Стратешки пристап кон локалниот економски развој – случајот на Општина Ресен – докторска дисертација на м-р Биљана Рунчевска

Лектура на филмови:

 • Најдолгото патување
 • Дивина
 • Сè уште Алис
 • Градови на хартија
 • Земја на странци
 • Зимски сон
 • Меси
 • Шпиони
 • Фантастична четворка
 • Ничие дете
 • Тајните на Ватикан
 • Ќе бидеме светски прваци
 • Човек – птица
 • Ескобар
 • Без мотивација
 • Гнездо на змејови
 • Сончаница
 • Мравко
 • Диви приказни
 • Пудрата на доктор Проктор
 • Смотанко и Трапавко
 • Бандата на Олсен во голема неволја

Comments are closed