ЛЕКТОРСКИ УСЛУГИ

Лекторираме секаков вид текстови од различни области:

  • докторски дисертации
  • магистерски трудови
  • преводи
  • стручна литература
  • белетристика
  • прирачници
  • веб-страници

Нудиме квалитетна лектура и почитуваме временски рокови.

Издаваме потврда за лекториран текст со потпис и печат.

Comments are closed.