ПОРТФОЛИО

МАНУ – Македонска академија на науките и уметностите, Порта 3 – списание за градежништво, архитектура и екологија, Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Матурант – списание за матуранти, Скопје филм фестивал, Јустиција – списание на ЕЛСА (Европско здружение на студентите по право), Лек – Скопје  

 • Ефикасноста на судството како битна компонента на судските реформи – академик Владо Камбовски
 • Улогата на Врховниот суд во обезбедување единство во ефикасноста и ефективна примена на правото – Лидија Неделкова
 • Ефикасноста на Уставниот суд при контролата над уставноста и законитоста на правните прописи и заштитата на човековите слободи и права – проф. д-р Наташа Габер-Дамјановска
 • Самостојност на јавното обвинителство – проф. д-р Тодор Витларов
 • Ефикасност на управното судство во Република Македонија – д-р Ана Павловска-Данева
 • Позитивни резултати или контраефекти: Анализа на состојбата и достигнувањата произлезени од реформата на правосудството – д-р Елена Мујоска-Трпевска
 • Пиланска технологија на дрвото – Збирка задачи на проф. д-р Бранко Д. Рабаџиски
 • Проектирање на системи на автоматско управување – Елизабета Лазаревска
 • Решени задачи од областа моделирање, симулација и идентификација на динамички системи – Елизабета Лазаревска
 • Придонесот на психолошката наука за методот на криминалистичко профилирање – м-р Даниела Мијалковска
 • Модерното семејство и Бог – протојереј-ставрофор Горан Панзов
 • Улогата на мултинационалните компании во глобалната економија, со осврт на банкарството – магистерски труд на Владимир Кроневски
 • Електронски јавни набавки со посебен осврт на зелените јавни набавки во Република Македонија – магистерски труд на Јасмина Делидинкова
 • Маркетинг-стратегија и однесување на потрошувачите на групацијата Делта Спорт на македонскиот пазар – магистерски труд на Мирјана Наумоска
 • Перспективи на хипотекарното кредитирање после глобалната финансиска криза – докторска дисертација на м-р Емилија Велкова
 • Улогата и значењето на професионалниот развој на менаџерите – експатријати за успешност на мултинационалните компании – магистерски труд на Маја Пешевски
 • Нето-каматната маргина и профитабилноста на македонските банки во услови на ниски каматни стапки и регулаторни промени – магистерски труд на Зоран Кузманов
 • Интерна ревизија на работењето со финансиски средства преку сметките во деловните банки – магистерски труд на Весна Мацеска
 • Хоризонтална и вертикална анализа на трошоците и нивната корелираност со ликвидноста и профитабилноста на претпријатијата – Студија на случај – магистерски труд на Ирена Савеска
 • Квалитетот на маркетинг-услугите за создавање на вредност за потрошувачот и градење на лојалност на потрошувачите – магистерски труд на Бојана Стојчевска-Велковски
 • Современи системи на плаќање на здравствените работници – магистерски труд на Стефан Крстевски
 • Симулациска поддршка на обуката на воените лидери за планирање воени операции – магистерски труд на Бобан Стојановски
 • Постапувањето на полицијата за време на локалните избори во Република Македонија во 2017 година – Извештај на Форум за истражување на безбедносни политики – Секуритас
 • Управување со трошоци, студија на случај – Окта АД Скопје – магистерски труд на Маја Смилевска-Кокаловиќ
 • Стратегија за спроведување на правото за заштита на личните податоци во Република Македонија 2017-2022 – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Водич за постигнување на праведна рамнотежа помеѓу правото на заштита на лични податоци и слободата на информации – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Водич за заштита на личните податоци – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Водич низ правата на поединците во однос на обработка на личните податоци – Наталија Николова
 • Безбедносни мерки за обработка на лични податоци – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Коментари/толкување на Нацрт-законот за заштита на личните податоци – Десислава Тошкова, Марија Матева
 • Ставови на потрошувачите за конзумеризмот во Македонија – магистерски труд на Шенѓул Асим
 • Значењето на комуникациската стратегија во изнаоѓање на извори за финансирање на невладините организации во Република Македонија – магистерски труд на Бети Симјаноска-Трајчевска
 • Вистината за дрогите – Фондација „Свет без дроги“
 • Вистината за кокаинот – Фондација „Свет без дроги“
 • Вистината за инхалантите – Фондација „Свет без дроги“
 • Вистината за злоупотребата на препишаните лекови – Фондација „Свет без дроги“
 • Вистината за марихуаната – Фондација „Свет без дроги“
 • Ефикасност на судството според извештаите за работата во 2015 година и практиката на Врховниот суд во однос на судењето во разумен рок – проф. д-р Гордана Лажетиќ-Бужаровска
 • Ефикасноста на граѓанската постапка во Република Македонија – проф. д-р Арсен Јаневски, м-р Татјана Штерјова
 • Улогата на Судскиот совет во унапредување на ефикасноста на судскиот систем и гарантирање на независноста на судството – проф. д-р Љупчо Арнаудовски
 • Ефикасност на органите на управата VIS-À-VIS второстепената управна постапка – проф. д-р Борче Давитковски, доц. д-р Ивана Шумановска-Спасовска
 • Извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Република Македонија – м-р Костадин Богданов
 • Оценување на фискалната одржливост на Република Македонија – стохастички пристап – докторска дисертација на м-р Дејан Деспотоски
 • Биланс на плаќање во услови на криза – случај на земјите од Европската Унија и Република Македонија – магистерски труд на Јасмина Апостолоска
 • Адаптивен систем за давање препораки врз основа на тагови во е-учење – докторска дисертација на м-р Александар Котевски
 • Прирачник за офицерите за заштита на лични податоци – Маријана Марушиќ Кос
 • Влијанието на економската глобализација и економските реформи во развиените економии на Европската Унија – магистерски труд на Милан Божиќ
 • Сметководствен третман на користите за вработените, со осврт на МСС и неговата примена во Република Македонија – магистерски труд на Гордана Анѓелковска
 • Влијанието на кејнзијанизмот врз економската политика за време и по големата рецесија (2007 – ) – магистерски труд на Стефан Илиевски
 • Толковник за почвите на подрачјето на листовите Скопје 2 и 4  Велес 1 и 3 на топографска основа 1 : 50 000 – Земјоделски институт при Универзитетот „Свети Кирил и  Методиј“ – Скопје
 • Толковник за почвите на подрачјето опфатено со листовите Прилеп 2 и 4, Демир Капија 1 и 3 и Кајмакчалан 2 на топографска основа 1 : 50 000 – Земјоделски институт при Универзитетот „Свети Кирил и  Методиј“ – Скопје
 • Толковник за почвите на подрачјето опфатено со листовите Битола 2 и 4, Лерин 2, Прилеп 1 и 3 и Кајмакчалан 1 на топографските карти  во размер 1 : 50 000 – Земјоделски институт при Универзитетот „Свети Кирил и  Методиј“ – Скопје
 • Воспитно-образовните специфики и алернативните основни училишта Јахја Кемал во Р Македонија и Бурч Колеџи (Фатих) во Р Турција – магистерски труд на Селсебил Калбона
 • Перцепциите на директните учесници и на пошироката јавност за Охридскиот рамковен договор – магистерски труд на Ејуп Адеми
 • Стратешко планирање и финансирање на борбата против организираниот и економскиот криминал – магистерски труд на Митко Даневски
 • Програма за обука на наставници во средно образование: „Користење на интерактивни и современи методи и техники во наставата за средно образование“ подготвено од страна на Ф – групација, Биро за развој на образованието
 • Анализа на актуелната состојба во Република Македонија и карактеристиките на образовниот систем на средното образование – подготвено од страна на Ф – групација, Биро за развој на образованието
 • Определување на индикатори за донесување на одлуки и креирање политики во синџирите за снабдување во услови на пазарна економија во Република Македонија – докторска дисертација на м-р Даниела Младеновска
 • Јавно-приватното партнерство во функција на зголемување на инвестициите во енергетската ефикасност и квалитетот на комуналните услуги во општините во РМ – докторска дисертација на м-р Саша Максимовски
 • Примена на дигиталната технологија во маркетинг на услужни дејности – магистерски труд на Горан Коцевски
 • Потреба за квалитет за конкурентност на производите со посебен осврт на системот за управување со квалитет на „Сити травел“ со примена на ИСО-стандарди  – магистерски труд на Виолета Петковска
 • Примена на маркетинг-концепт на животен циклус на производ – магистерски труд на Богољуб Макревски
 • Воведување на нов производ во современите производни компании и стратегија на елементите на маркетинг миксот  – магистерски труд на Јулијана Мазнева
 • Односите со јавноста, тренд на современиот маркетинг-менаџмент – магистерски труд на Ѓорѓи Бебеџаков
 • Влијанието на мас-медиумите врз асоцијативното однесување на адолесцентите – магистерски труд на Зорица Угрева
 • Даночниот систем ма РМ и даночните системи на земјите од Европската Унија – анализа и компаративна анализа – магистерски труд на Вања Илијева
 • Наградувањето како значаен сегмент од успешната мотивација на вработените  – магистерски труд на Јордан Димитров
 • Менаџирањето на човечки ресурси како предуслов за успешен развој на организацијата – магистерски труд на Весна  Анѓелковиќ
 • Стратегиска анализа на пазарот за поуспешен настап на претпријатијата во деловното опкружување  – магистерски труд на Сања Стојанова
 • Конфликтот како главен актер во организациското окружување – магистерски труд на Васко Пашовски
 • Улогата на родителите и промена во родителската функција во текот на транзицијата кај децата и адолесцентите во Република Македонија – магистерски труд на Горан Панзов
 • Специфичноста на организациската култура во јавниот сектор – магистерски труд на Виолета Стјеповиќ – Попацева
 • Влијанието на маркетинг-каналите во испорачување на вредноста на компанијата – магистерски труд на Бобан Јанкоски
 • Креирање на здрава работна средина преку обука на вработен – магистерски труд на Александар Ралевски
 • Процесот на обука на вработените во средното образование во Република Македонија со посебен осврт на наставниот кадар – магистерски труд на Васко Трајковски
 • Менаџментот во организациското учење на вработените во Здравствениот дом во Лесковац – магистерски труд на Ивана Станковиќ
 • Организација и развој на современ туризам во Република Македонија – магистерски труд на Дејан Миленковски
 • Улогата на странските директни инвестиции врз економијата на Република Македонија преку концептот на технолошки индустриски развојни зони – магистерски труд на Бурим Љатифи
 • Стратегија за климатски промени на Општина Пехчево (2014-2020) – Проект на УСАИД
 • Стратегија за климатски промени на Општина Кривогаштани (2014-2020) – Проект на УСАИД
 • Стратегија за климатски промени на Општина Богданци (2014-2020) – Проект на УСАИД
 • Долгорочни извори на финансирање на компаниите – магистерски труд на Ана Штерјова
 • Извори на финансирање на кредитната активност во Република Македонија – магистерски труд на Анастасија Шулајковска
 • Влијанието на статусот на семејството врз појавата на малолетничко престапништво – магистерски труд на Александар Крстевски
 • Креирање на дистрибутивна стратегија на конкурентската предност на „Витаминка“ АД Прилеп на македонскиот пазар – магистерски труд на Елена Димковска
 • Фиксен наспрема флуктуирачки курс – примери на Република Македонија и Република Србија – магистерски труд на Моника Крстева
 • Улогата на организацискиот дизајн во развојот на организациските способности на претпријатието – магистерски труд на Горан Малешевски
 • Менаџирање на крос-културна комуникација во мултинационални компании – магистерски труд на Елена Чогуриќ
 • Влијанието на организациското однесување врз бизнисот во Македонија – магистерски труд на Горан Миленковски
 • Професионалната ориентација како услов за самоостварување на личноста и успешна кариера – магистерски труд на Наташа Ѓорѓевиќ
 • Фактори на потрошувачка и фази во процесот на донесување одлука при купување пиво – магистерски труд на Анета Павловиќ
 • Стратешки пристап кон локалниот економски развој – случајот на Општина Ресен – докторска дисертација на м-р Биљана Рунчевска
 • Лектура на филмови:
 • Најдолгото патување
 • Дивина
 • Сè уште Алис
 • Градови на хартија
 • Земја на странци
 • Зимски сон
 • Меси
 • Шпиони
 • Фантастична четворка
 • Ничие дете
 • Тајните на Ватикан
 • Ќе бидеме светски прваци
 • Човек – птица
 • Ескобар
 • Без мотивација
 • Гнездо на змејови
 • Сончаница
 • Мравко
 • Диви приказни
 • Пудрата на доктор Проктор
 • Смотанко и Трапавко
 • Бандата на Олсен во голема неволјаТехнологија и приватност – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Водич за обврските на контролорите и обработувачите на податоци – Наталија Николова
 • Големи податоци и обработка на податоци – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Нивото на јавниот долг во Република Македонија и неговите економски ефекти – магистерски труд на Љубица Ташева
 • Прашања за приватност и заштита на податоци во врска со користењето на беспилотни летала, камери кои се носат (скриени камери), електронско следење на вработените – Дирекција за заштита на личните податоци
 • Финансиско известување и финансиска анализа – со посебен осврт врз практичната примена на финансиската анализа на финансиски извештаи и студија на случај – магистерски труд на Мартин Арсовски
 • Владеењето на правото и политичкиот плурализам – академик Владо Камбовски

Comments are closed.